PLACE ZABAW POWSTAJĄ W WYOBRAŹNI.

Wszystko zaczyna się od projektu!

To oczywiste, bowiem wszystko zaczyna się od pomysłu. Projekty, na podstawie których powstają place zabaw są jednak wynikiem innego wyobrażenia. Myśli inwestora, że tu, w tym miejscu chciałby widzieć radość bawiących się dzieci. Od tego wszystko się zaczyna. 

Kolejny krok w kierunku spełnienia dziecięcych marzeń…

Nie jest krokiem trudnym, zaledwie impulsem, podjęciem decyzji – TAK CHCEMY ZBUDOWAĆ PLAC ZABAW! By nasze dzieci miały miejsce do beztroskiej zabawy, bezpieczne i przyjazne. Bo takie właśnie powinny być place zabaw. 

Kiedy już ta najtrudniejsza, a przecież wcale nie tak trudna kwestia pozytywnej decyzji zostanie rozwiązana, inwestor musi podjąć kilka innych kroków, w czym ludzie tacy jak ja bardzo chętnie            i kompetentnie pomogą. Na początek odpowiedź na często zadawane pytanie:

Place zabaw – czy wymagają pozwolenia na budowę?

Otóż – nie. W świetle prawa budowlanego place zabaw należą do obiektów tak zwanej „małej architektury”, a ich budowa w miejscach publicznych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, podlega jednak obowiązkowi zgłoszenia właściwemu organowi administracji. Zasadą ogólną jest, że organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest starosta, natomiast w przypadkach określonych w art. 82 ust. 3 ustawy Prawo Budowlane do rozpoznania zgłoszenia właściwy będzie wojewoda. 

Jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie decyzji sprzeciwu, wówczas inwestor może przystąpić do wykonywania robót budowlanych. Ma na to dwa lata od określonego w zgłoszeniu terminu

Na co jeszcze powinien zwrócić uwagę właściciel placu zabaw?

Jest kilka przepisów prawnych, które dotyczą placów zabaw:

  • Ustawa o Ogólnym Bezpieczeństwie Produktów
  • Ustawa – Prawo Budowlane
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  • Uchwała Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu „Radosna szkoła”.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§40)
  • Ustawa o transporcie kolejowym (art. 53 ust. 2 i 3 – usytuowanie placów zabaw w sąsiedztwie linii kolejowych)

Szczegółowe warunki związane z kwestią umiejscowienia placów zabaw oraz wymogów jakie powinny zostać spełnione przy ich budowie, reguluje oprócz ustawy Prawo Budowlane także Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – rozporządzenie to określa zasady m.in. związane z takimi aspektami jak oświetlenie placu zabaw oraz odległości względem miejsc składowania odpadów, ulic/drogi oraz pomieszczeń, w których przebywają ludzie. 

 Najważniejsze są bezpieczne dzieci

Dlatego realizując marzenie o pięknym placu zabaw odpowiedzialni dorośli muszą zacząć od podstaw. Od poznania zasad obowiązujących w odniesieniu do budowy placu zabaw dla dzieci. Kolejnym krokiem będzie wybór wykonawcy – o tym, czym się kierować opowiem Państwu już w maju.

Paweł Antkowiak

Z wykształcenia jest bankowcem choć w pracy zawodowej ceni znacznie bardziej kapitał ludzki niż finansowy. W praktyce stosuje zasadę Philipa Kotlera: „Najważniejszym czynnikiem innowacji jest człowiek”.

Od 10 lat buduje bezpieczne place zabaw. Stały się one jego pasją, częścią jego życia, a nawet zobowiązaniem wobec świata za szczęśliwe dzieciństwo najmłodszych. Uważa, że w pewnym sensie praca, którą wykonuje upiększa świat.

Wierzy że dla zmotywowanych ludzi wszystko jest możliwe jeśli tylko w pełni się zaangażują. Lubi stawać przed ambitnymi wyzwaniami. Dzięki takiej postawie ma w portfolio 1500 zrealizowanych inwestycji.

Czas wolny spędza na wspólnej zabawie z rodziną, dla której uwielbia gotować.

SUN-PLUS