Plac zabaw pod lupą, czyli kilka uwag o jego kontroli.

plac zabaw - kontrole

Plac zabaw musi być miejscem bezpiecznym! Nie może być inaczej, gdy w grę wchodzi życie i zdrowie dzieci. Zazwyczaj nie pochwalam tworzenie nadmiaru norm i obwarowań prawnych, ale w tym przypadku cieszę się, że one istnieją i wprost określają zasady dotyczące budowy i eksploatacji takich miejsc jak plac zabaw.

 

Przepisy prawne odnoszące się do placów zabaw:

 • Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów
 • Ustawa – Prawo budowlane
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
 • Uchwała Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu „Radosna szkoła”;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§40);
 • Ustawa o transporcie kolejowym (art. 53 ust. 2 i 3 – usytuowanie placów zabaw w sąsiedztwie linii kolejowych).

 

Zgodnie z zapisami Prawa budowlanego place zabaw:

 • jako obiekty budowlane powinny spełniać wymagania prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami;
 • stanowią obiekty małej architektury i podlegają kontroli Nadzoru budowlanego;
 • powinny być bezpieczne;
 • należy utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym;
 • podlegają okresowej kontroli co najmniej raz na 5 lat.

 

Rozporządzenie MENiS mówi:

 • Szkoły i placówki powinny nabywać wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty (§9.3)
 • Na placach zabaw należy umieścić tablicę informacyjną określającą zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń (§3).

Ale to nie wszystko!

 

Obowiązkiem administratora placu zabaw są również kontrole poprzez codzienne oględziny.

Umożliwia to ujawnienie oczywistych zagrożeń, będących wynikiem wandalizmu, zużycia, warunków pogodowych (np. rozbite szkło, połamane części). Powinna być wykonywana min. raz w tygodniu, a na placach intensywnie użytkowanych zalecane jest codzienne wykonywanie kontroli przez oględziny.

Zakres takiej kontroli obejmuje ujawnienie oczywistych zagrożeń. Kontroli wizualnej  podlegają: czystość, stan nawierzchni, odsłonięte fundamenty, ostre krawędzie, kompletność urządzeń, widoczne pęknięcia oraz ogólny stan bezpieczeństwa placu zabaw.

 

Każdy plac zabaw musi mieć swoja książkę!

Książka placu zabaw opracowana została w oparciu o normę PN-EN 1176-7 dając podstawę do zapewnienia wysokiego poziomu zarządzania placem zabaw. Wprowadzenie książki placów zabaw do systemu zarządzania placem stanowi niezbędny element do spełnienia zaleceń zawartych w normie, w tym zaleceń dotyczących kontroli placu zabaw.

Jak powinien wyglądać taki plan kontroli?

Oto podpowiedź:

lipiec_blog_5

To dopiero początek! W kolejnym blogu napiszę o tym, na co szczególnie należy zwracać uwagę podczas wykonywania kontroli placu zabaw.

Paweł Antkowiak

Z wykształcenia jest bankowcem choć w pracy zawodowej ceni znacznie bardziej kapitał ludzki niż finansowy. W praktyce stosuje zasadę Philipa Kotlera: „Najważniejszym czynnikiem innowacji jest człowiek”.

Od 10 lat buduje bezpieczne place zabaw. Stały się one jego pasją, częścią jego życia, a nawet zobowiązaniem wobec świata za szczęśliwe dzieciństwo najmłodszych. Uważa, że w pewnym sensie praca, którą wykonuje upiększa świat.

Wierzy że dla zmotywowanych ludzi wszystko jest możliwe jeśli tylko w pełni się zaangażują. Lubi stawać przed ambitnymi wyzwaniami. Dzięki takiej postawie ma w portfolio 1500 zrealizowanych inwestycji.

Czas wolny spędza na wspólnej zabawie z rodziną, dla której uwielbia gotować.

SUN-PLUS